Välkommen!

Nordic Poly Marks hemsidor innehåller information om kvalitetsmärket Nordic Poly Mark och INSTA-CERT certifieringsordning för plaströr.

Allmän information

Europa har fått gemensamma produktstandarder, EN-standarder.
De nordiska länderna har en likartad byggtradition och därför har de nordiska länderna enats om att introducera ett gemensamt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter, Nordic Poly Mark.

Nordic Poly Mark är liksom tidigare nordiska kvalitetsmärken ett frivilligt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter.

Vad är frivillig produktcertifiering?

Frivillig produktcertifiering innebär att en tillverkare förbinder sig att följa en certifieringsordning som fastställts av ett fristående certifieringsorgan. Om tillverkaren uppfyller kraven får tillverkaren märka produkten med det kvalitetsmärke som är kopplat till certifieringsordningen, t ex INSTA-CERT/Nordic Poly Mark.

I andra länder i Europa finns liknande certifieringssystem som INSTA-CERT/Nordic Poly Mark.

Provningsomfattning, provningsfrekvens och kravnivå kan skilja mellan olika nationella kvalitetsmärken och de olika frivilliga kvalitetsmärkena är därför inte alltid likvärdiga.

Nordic Poly Mark är anpassat för att uppfylla de nordiska brukarorganisationernas krav på plaströr och motsvarar i princip kravnivåerna för de tidigare nationella kvalitetsmärkena i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

På produkter som är märkta med Nordic Poly Mark har tillverkarna förbundit sig att utföra en löpande tillverkningskontroll av produkten och att låta sig övervakas av en oberoende provningsanstalt, s.k. tredjepartskontroll. Omfattningen av såväl internkontroll som extern övervakning anges av certifieringsorganisationen INSTA-CERT och finns fastställd i särskilda dokument, s.k. SBC:er, Särskilda Bestämmelser för Certifiering.

(INSTA-CERT är en sammanslutning av fyra nordiska certifieringsorganisationer,
se vidare Certifiering).

CE-märkning

CE-märkning innebär att tillverkaren deklarerar att produkten uppfyller kraven i EU:s byggproduktdirektiv och att tillverkaren är skyldig att utföra den tillverkningskontroll som anges i den harmoniserade standarden.
Denna tillverkningskontroll gäller bara mindre delar av de krav som anges  i produktstandarden. Systemet med CE-märkning är i första hand till för att visa att importerade produkter till EU uppfyller EU:s byggproduktdirektiv.

Att produkter uppfyller kraven i EU:s byggproduktdirektiv kan visas på två sätt:

  • Att produktstandarden täcks av en s.k. harmoniserad EN-standard (hEN).
  • Att man i ett annex Zxx till produktstandarden visar hur byggproduktdirektivets krav uppfylls.

Tillverkaren har dock inget krav på att prova produkten efter produktstandarden eller att låta sig övervakas av någon oberoende provningsanstalt. CE-märket är således inte jämförbart med något av de frivilliga kvalitetsmärken som finns för plaströrsprodukter och ska därför inte förväxlas med dessa.

En produkt som är märkt med Nordic Poly Mark uppfyller alla krav som gäller för CE-märkning (även om produkten inte märkts med CE-märket).

CE-märket är således inte ett kvalitetsmärke och har aldrig varit avsett att vara det.

Varför Nordic Poly Mark?

I de nordiska länderna används plaströrsprodukter av hög kvalitet. Produktkvaliteten har säkerställts genom nationell kvalitetsmärkning av produkterna, där utomstående provningsanstalter övervakat provningen. För produkter som använts i byggnader har nationella myndigheter (Boverket i Sverige) tidigare fastställt krav och utfärdat typgodkännanden (”gaffelmärket” i Sverige).

I samband med att tidigare utfärdade typgodkännanden löper ut kommer dessa inte att förnyas, typgodkännanden kommer därför inom snar framtid att successivt försvinna. I fortsättningen kommer CE-märket att gälla, vilket inte motsvarar den kvalitetsnivå som tidigare gällt i de nordiska länderna.

Genom att föreskriva att plaströrsprodukter ska vara märkta med Nordic Poly Mark säkerställs att plaströrsprodukter som i fortsättningen kommer att användas i mark och i byggnad ska ha den kvalitetsnivå som upprätthållits i de nordiska länderna.

Dricksvattengodkännande EAS

Inom EU pågår för närvarande ett arbete för etablering av ett gemensamt system för godkännande av produkter som används för dricksvattenändamål.

Detta förfarande går under namnet European Acceptance Scheme (EAS) och förväntas träda i kraft under år 2009. I framtiden kommer således t ex rör för dricksvattenledningar att vara försedda med EASmärke som tecken på att de uppfyller hygienkraven. EAS tar inte någon ställning till produkternas mekaniska eller tekniska egenskaper.

I avvaktan på att det nya europeiska godkännandesystemet ska träda i kraft kommer de länder som har nationella godkännandesystem att fortsätta med dessa. I Danmark och Finland finns sådana godkännandesystem för dricksvattenledningar. I dessa länder kommer därför rören att ha ett DK-VAND eller SFS-märke som ett tillägg till Nordic Poly Mark-märket.

I Sverige har vi inte något nationellt godkännandesystem för material i kontakt med dricksvatten. Sannolikt kommer därför många rör som används för dricksvattenändamål i Sverige att vara certifierade i Danmark eller Finland och därmed uppfylla de vattenkvalitetskrav som ställs i de sistnämnda länderna.