Certifieringskrav

I nedanstående tabell ges en översikt över de produktkrav på plaströr som omfattas av:

  • Certifiering enligt tidigare nationell standard i Norden (SIS, DS, NS och SFS-märkta produkter)
  • CE-märkta plaströr
  • Nordic Poly Mark-märkta rör

Som framgår av tabellen har Nordic Poly Mark-märkta produkter i praktiken samma kravnivå som tidigare SIS-märkta rör.

Kravnivån för CE-märkta rör är som framgår av tabellen mycket lägre.

Beskrivning/egenskaper INSTA-CERT
Nordic Poly Mark
CE-märkningen
Avlopp Tryck Avlopp Tryck
Produktcertifiering:
Typprovning – tredje part
Intern kontroll
Extern kontroll – tredje part
++
++
++
++
++
++

+(1)
– (2)

+(1)
– (3)
Material:
Densitet, PE/PP/PVC
Smältindex, PE/PP
Termisk stabilitet, PP/PE
K-värde, PVC
Mjukningstemperatur, PVC
Långtidshållfasthet
++
++
++
++
+
ej rel.
++
++
++
++
++
++

ej rel

+ dekl
Produkt:
Mått
Utseende
Märkning
Ytegenskaper
Måttstabilitet
Termisk stabilitet
Slagprov
Styvhet
Tryckprov
Metylenklorid, PVC
Väderbeständighet
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
ej rel
++
++
++
++
++
++
++
ej rel
++
++
++
dekl


dekl


dekl+

Systemet:
Mufftäthet
Motstånd mot kombinerad jord
belastning och hög temperatur
(BLT) (rör i jord)
Cykeltest vid förhöjd temperatur
(rör i byggnad)
Toxiska krav
++
++
++ej rel
++
ej rel
ej rel++
+dekl

++ej rel
+dekl
ej rel
ej rel(4)

 

Kravjämförelse

++ Inkluderat på en nivå som i princip motsvarar tidigare nationell certifiering.

+ Inkluderat, men på en lägre nivå än den tidigare nationell certifiering.

Ej inkluderat.

ej rel. Ej relevant för tillämpningen.

dekl Deklarerat värde från tillverkaren krävs.

(1) Den harmoniserade standarden bestämmer omfattningen av den interna kontrollen.

(2) Brandsäkerhet kontrolleras av tredje part beroende på klassificering.

(3) Vattenkvalitet omfattas av typprovning och kontroll av tredje part när dricksvattengodkännandet EAS är implementerat.

(4) Toxiska krav i samband med CE-märkning diskuteras fortfarande. Därför är nivåerna i förhållandena till de rådande kraven i Danmark och Finland inte kända.