Velkommen!

Nordic Poly Marks hjemmeside indeholder information omkring kvalitetsmærket Nordic Poly Marks og INSTA-CERTs certificeringsordning for plastrør.

Generell information

Hvad er Nordic Poly Mark?
I Europa har man gennem tiden fået de samme produktstandarder. Dette sammenholdt med en næsten identisk byggetradition i de nordiske lande har betydet, at man i Sverige, Norge, Danmark og Finland er blevet enige om at introducere et fælles kvalitetsmærke for plastrørsprodukter.

Hvad er frivillig produktcertificering?

En frivillig produktcertificering indebærer, at producenten forpligter sig til at følge en certificering, der er fastsat af et uafhængigt certificeringsorgan. Hvis producenten opfylder alle kravene, får han, som bevis på at hans produkt opfylder kravene, ret til at mærke produkterne med det kvalitetsmærke der gælder for certificeringsordningen, f.eks. INSTA-CERT / Nordic Poly Mark.

I andre lande i Europa findes lignende certificeringsordninger som INSTA-CERT / Nordic Poly Mark.

Kontrollens omfang, frekvens og kravsniveau kan være forskellige mellem de enkelte nationale kvalitetsmærker. Derfor er de forskellige kvalitetsmærker ikke nødvendigvis ligeværdige.

Nordic Poly Mark opfylder de nordiske brugerorganisationers krav til plastrør og kravsniveauet tilsvarer således niveauerne for de tidligere kvalitetsmærker i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

På produkter, der er mærket med Nordic Poly Mark, har producenterne forpligtet sig til, at udføre en løbende kontrol af produktionen og lade sig overvåge af et uafhængigt testinstitut, hvilket vil sige en tredjepartskontrol. Aftalen omkring intern- og ekstern kontrol overvåges af certificeringsorganisationen INSTA-CERT og findes beskrevet i særskilte dokumenter & SBC´er (særskilte bestemmelser for certificering). INSTA-CERT er en sammenslutning af fire nordiske certificeringsorganisationer. Se mere under Certificering.

Hvad indebærer CE-mærkningen?

CE-mærkningen er til for, at vise at et produkt opfylder de juridiske krav i EU´s byggevaredirektiv.

At et produkt opfylder kravene i EU´s byggevaredirektiv kan vises på en af to måder:

  • Enten ved at produktet dækkes af en såkaldt harmoniseret EN-standard (hEN)
  • Eller ved at man i et tillæg Zxx til produktstandarden viser hvordan byggevaredirektivets krav opfyldes.

CE-mærkningen indebærer at producenten selv deklarerer at produktet opfylder kravene i EUs byggevaredirektiv og at han faktisk udfører den kontrol som er angivet i den harmoniserede standard eller produktstandardens tillæg ZA og i øvrig deklarerer de krævede egenskaber. Denne kontrol gælder alene en begrænset del af de krav som er angivet i selve produktstandarden. CE-mærkningen skal først og fremmest vise, at importerede produkter opfylder EUs byggevaredirektiv.

Producenten har imidlertid ikke pligt til selv at teste produkterne i henhold til produktstandarden eller til at lade sig overvåge af et uafhængigt testinstitut. CE-mærket er derfor ikke sammenligneligt med nogle af de frivillige kvalitetsmærker, der findes for plastrør og må ikke forveksles med disse.

Nordic Poly Mark er, som tidligere nordiske kvalitetsmærker, et frivilligt kvalitetsmærke som kræver tredjepartskontrol.

Hvorfor forlange Nordic Poly Mark?

I Norden har vi traditionelt brugt plastrørsprodukter med høj kvalitet. Produktkvaliteten har været sikret ved hjælp af nationale kvalitetsmærkninger. Uafhængige testinstitutter har overvåget produktionen samt den interne kontrol.

I forbindelse med en del rørprodukter brugt i byggeriet har nationale organer fastsat kravene og givet typegodkendelse. Når typegodkendelserne udløber vil de ikke blive fornyet og vil dermed forsvinde. Fremover vil det være CE-mærket, der er gældende. Desværre er kravsniveauet i CE-mærkningen ikke tilsvarende de tidligere typegodkendelse eller DS mærkede produkter.

Ved at foreskrive et kvalitetsniveau, tilsvarende Nordic Poly Mark, sikrer man således at de plastrørsprodukter, der bliver brugt i grøfter og bygninger også i fremtiden har det kvalitetsniveau, som vi er vant til.

Europæisk drikkevandsgodkendelse

Inden for EU foregår der i øjeblikket et arbejde for at etablere et fælles system for godkendelse af produkter, der er i kontakt med drikkevand. Projektet har tidligere gået under navnet European Acceptance Scheme (EAS) og systemet forventes at træde i kraft tidligst om nogle år. I fremtiden vil drikkevandsrør således være mærket med eget europæisk mærke, som garanterer at rørene opfylder hygiejnekravene. Dette europæiske mærke, tager ikke stilling til produkternes mekaniske eller tekniske egenskaber.

Indtil den europæiske drikkevandsgodkendelse træder i kraft, fortsætter de lande, som har nationale godkendelsessystemer med deres egne systemer. I Danmark og Finland findes allerede et lignende godkendelsessystem for drikkevandsrør. Drikkevandsrør som certificeres i disse lande, har derfor henholdsvis et DK-VAND eller et FI mærke sammen med Nordic Poly Mark.

Norge har ikke noget nationalt godkendelsesystem for materialer, der er i kontakt med drikkevand. Derfor støtter de sig ofte op af det danske system, hvorfor en del drikkevandsrør produceret til det norske marked kan være mærket med DS mærket.