Velkommen!

Nordic Poly Marks hjemmesider inneholder informasjon om kvalitetsmerket Nordic Poly Mark og INSTA-CERTs sertifiseringsordning for plastrør.

Generell informasjon

Europa har fått felles produktstandarder, EN-standarder. De nordiske landene har en ganske lik praksis når det gjelder bruk av rør og har fra gammelt av krav om høy kvalitet for å sikre robuste rørsystemer med lang levetid. Derfor har de nordiske landene blitt enige om å introdusere et felles kvalitetsmerke for plastrørsprodukter, Nordic Poly Mark. Nordic Poly Mark er, på linje med tidligere nordiske kvalitetsmerker, ett frivillig kvalitetsmerke for plastrør.

Hva er frivillig produktsertifisering?

Frivillig produktsertifisering innebærer at en produsent forplikter seg til å følge en sertifiseringsordning som er fastsatt av en frittstående sertifiseringsorganisasjon. Hvis produsenten oppfyller alle krav får han merke produktet med det kvalitetsmerket som gjelder for sertifiseringsordningen, f.eks. Insta-Cert/Nordic Poly Mark.

I andre land i Europa finnes lignende sertifiseringssystemer som Insta-Cert/Nordic Poly Mark. Kontrollens omfang, frekvens og kravnivå kan være forskjellig mellom ulike nasjonale kvalitetsmerker. De ulike kvalitetsmerkene er derfor ikke nødvendigvis likeverdige.

Nordic Poly Mark oppfyller de nordiske brukerorganisasjonenes krav til plastrør og kravnivået tilsvarer i prinsippet nivåene for de tidligere nasjonale kvalitetsmerkene i Norge, Sverige, Danmark og Finland.
På produkter som er merket med kvalitetsmerket Nordic Poly Mark har produsentene forpliktet seg til å utføre løpende produksjonskontroll og å la seg overvåke av et uavhengig testinstitutt – såkalt tredjepartskontroll. Omfanget av så vel intern kontroll som ekstern overvåking angis av sertifiseringsorganet Insta-Cert og er fastlagt i spesielle dokumenter kalt SBCer – spesielle bestemmelser for sertifisering. (Insta-Cert er en sammenslutning av fire nordiske sertifiseringsorganer – se også sertifisering)

CE-merking

CE-merking innebærer at produsenten deklarerer at produktet oppfyller kravene i EUs byggevareforordning og at produsenten plikter å gjennomføre produksjonskontrollen som angis i den harmoniserte standarden. Denne kontrollen omfatter bare et fåtall av de krav som angis i produktstandarden. Systemet med CE-merking er i første rekke ment å sikre at produkter som importeres til EU oppfyller EUs byggevareforordning.

Den 1. juli i 2013 erstattet byggevareforordningen det tidligere byggevaredirektivet. Dette innebærer at for byggevarer som slippes ut på markedet i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og som omfattes av en harmonisert europeisk standard (hEN) eller en europeisk teknisk godkjenning (ETA) må det utarbeides en ytelseserklæring og produktene må være CE-merket.

For plastrørsystemer er ikke de nødvendige harmoniserte europeiske standardene, som gjør CE-merking mulig, lansert ennå. Det betyr at det i dag er ulovlig å utarbeide ytelseserklæringer eller merke plastrørprodukter med CE-merket, såfremt de ikke omfattes av en europeisk teknisk godkjenning.

Dette betyr at det ikke er noen endring foreløpig. Plastrørsystemer kan fremdeles spesifiseres, selges og brukes i henhold til eksisterende godkjennelser og anerkjente standarder som tidligere – i alle EØS’ medlemsstater.

CE-merking av plastrør kan først skje når nødvendige harmoniserte standarder er aksepterte og har blitt publisert i EUs European Official Journal.

Et CE-merke betyr ikke at produsenten har krav på seg til å teste produktene i henhold til produktstandarden eller til å la seg overvåke av et uavhengig testinstitutt. Et CE-merke er derfor ikke sammenlignbart med de frivillige kvalitetsmerkene som finnes for plastrørprodukter – og må derfor ikke forveksles med disse.

Et produkt som er merket med Nordic Poly Mark oppfyller alle krav som vil bli gjeldende for CE-merking – også om produktet ikke merkes med CE-merket.

Mer informasjon om CE-merking kan fås hos direktoratet for byggkvalitet, http://www.dibk.no/

Hvorfor Nordic Poly Mark?

I Norden har vi tidligere brukt plastrørprodukter med høy kvalitet. Produktkvaliteten har vært sikret ved hjelp av tidligere nasjonal kvalitetsmerking av produktene. Uavhengige testinstitutter har overvåket produksjon og internkontroll. I forbindelse med en del rørprodukter brukt i bygg har nasjonale sertifiseringsorganer (i Norge for eksempel Nemko AS) fastsatt krav og gitt godkjenning.

Når disse typegodkjenningene utløper vil de ikke bli fornyet og vil dermed suksessivt forsvinne. Fremover er det CE-merket som gjelder, men kravnivået for CE-merket tilsvarer ikke kravnivået i de tidligere typegodkjenningene eller NS-merkede produktene.

Ved å foreskrive at plastrørprodukter skal være merket med Nordic Poly Mark sikrer man at de plastrørprodukter som blir brukt i grøfter og i bygninger har det kvalitetsnivået som tidligere gjaldt også i fremtiden.

Drikkevannsgodkjenning

Det er ingen utsikter til at det kommer en felles-europeisk godkjenningsordning for materialer i kontakt med drikkevann med det første. Inntil en slik ordning kommer på plass gjelder nasjonale krav. I Danmark og Finland finnes det godkjenningsordninger for rørprodukter for drikkevann. Derfor har godkjente rør i disse landene enten merket DK-VAND (Danmark) eller FI-merke (Finland) i tillegg til Nordic Poly Mark.

I Norge har vi ikke noe nasjonalt godkjenningssystem for materialer i kontakt med drikkevann, men vi forholder oss til den noe runde formuleringen om dette i den norske drikkevannsforskriften. Vi kan støtte oss på den danske eller finske ordningen som en dokumentasjon på at kravet i drikkevannsforskriften er oppfylt. Derfor kan en del drikkevannsrør produsert for det norske markedet også være merket DK-VAND eller FI-merket.

DK-VAND og FI-merking er også basert på frivillig sertifisering og må derfor etterspørres av ledningseier.